uw onderhouds- en restauratiepartner in noord holland

Nieuws

BiZZNiZZ4YOU -artikel HT Beentjes Bouwgroep

Bekijk het artikel Bedrijfsprofiel: "HT Beentjes Bouwgroep" op de website van BiZZNiZZ4YOU.

BiZZNiZZ4YOU spreekt met de heer H.T. (Henk) Beentjes.

Kunt u iets zeggen over de historie van uw bedrijf?

De vader van Henk Beentjes was stratenmaker en richtte in 1960 samen met zijn broers een bedrijf op dat zich richtte op de grond-, weg- en waterbouw: Gebroeders Beentjes GWW BV. Hun vader, de opa van de huidige eigenaar, was gemeente ambtenaar bij de gemeente Heemskerk en betrokken bij infrastructurele werken en de broers hoorden dus van huis uit veel over de kansen op dat terrein. In de 40 jaren die daarop volgden breiden zij hun werkterrein uit naar geheel West- Nederland en groeide het personeelsbestand naar 40 medewerkers.

Henk groeide dus op in een echte bouwfamilie en werd timmerman. In 1987 startte hij zijn eigen onderneming Akerbouw BV. Oorspronkelijk startte hij dit bedrijf als bv zonder personeel, maar al snel wist hij de aandacht op zich te vestigen en kon hij de opdrachten niet meer alleen uitvoeren. Hij zag kansen om zijn bedrijf verder uit te bouwen tot zo’n 25 medewerkers op dit moment. Akerbouw richt zich vooral op opdrachten in de zakelijke markt op het gebied van service, onderhoud en restauratie en voert veel werken uit in de particuliere markt. In 2000 nam Henk ook het bedrijf van zijn vader over en werd HT Beentjes Bouwgroep opgericht om de verschillende werkmaatschappijen in onder te brengen. In 2005 werd nog een nieuwe activiteit toegevoegd: BN Vastgoed BV. Dit bedrijf richt zich op het creëren van meerwaarde voor eigenaren van locaties en onroerend goed. Dit kan het herschikken van gebruikers zijn of het wijzigen van de bestemming in allerlei varianten. Het einddoel blijft een hogere opbrengst voor de eigenaar en regelmatig stapt BN Vastgoed als risicodrager in.
HT Beentjes Bouwgroep is nu een bedrijf met 80 medewerkers met een divers portfolio aan mogelijkheden voor zijn klanten maar waarbij de focus de komende jaren zal liggen op het uitbouwen van de activiteiten van Gebr. Beentjes GWW BV op het gebied van civiele betonbouw en bij Akerbouw BV op het gebied van service, onderhoud en restauratie.

Wat doet uw bedrijf en hoe ziet u dat zich ontwikkelen?

Gebr. Beentjes GWW BV richt zich met name op grond -,weg en waterbouw met een grote specialisatie in complexe civiele betonwerken. Daarbij valt te denken aan het bouwen van (betonnen) kunstwerken zoals bruggen en viaducten, kademuren en havens, maar ook het aanleggen van recreatiegebieden, sportcomplexen, rioleringen en straatwerken. Opdrachten komen meestal via aanbestedingen van de overheid binnen. Enkele recente voorbeelden zijn de natuurbrug in Zandvoort, het reconstrueren van de gedempte gracht in Zaanstad en het juist opgestarte werk het vervangen van de Stolper ophaalbrug in de gemeente Zijpe.

Akerbouw  richt zich met name op service, onderhoud en restauratie voor de zakelijke markt. Vanuit de ontstane relaties worden er ook veel particuliere opdrachten als villa’s en landhuizen gebouwd. Kenmerkend voor Akerbouw is de hoge kwaliteit van vakmanschap. Als het om restauratie werkzaamheden gaat, dan is Akerbouw vaak betrokken bij monumentale panden. Funderingsherstel is een hot issue, met name in oud stedelijke gebieden zoals de binnenstad van Amsterdam. Het benodigde vakmanschap is in eigen gelederen ruimschoots beschikbaar. Een van de kenmerken van het bedrijf waar Henk trots op is. Een mooi recent voorbeeld is het onlangs opgeleverde schooltje van Dik Trom in Etersheim waarvan de fundering is herstelt en het gebouw is gerestaureerd. De schrijver Johan Kieviet heeft hier rond 1900 de verhalen van het bijzondere kind op papier gezet.

Service en onderhoud richt zich met name op die marktpartijen die beschikken over onroerend goed, maar die onderhoud daarvan niet als hoofdactiviteit hebben of niet langer willen hebben. Akerbouw is betrokken bij vele vaste opdrachtgevers waaronder woningbouwverenigingen, Landschap Noord Holland en heeft onlangs weer een overeenkomst gesloten met de RABO Bank voor het onderhoud van al hun onroerend goed in heel Kennemerland.

Hoe wilt u zicht als bedrijf profileren?

Bij Beentjes Bouwgroep staat vakkennis en daarmee kwaliteit voorop. Het bedrijf biedt kansen aan de medewerkers om zich te ontplooien tot een vakman, een specialist op hoog niveau en met een grote diversiteit en streeft naar een lange termijn relatie met zijn medewerkers en opdrachtgevers.

Wel neemt de gelegenheid om het vak te leren onder druk van de huidige crisis en opkomende pre fabricaten af volgens Henk. Met name jonge mensen zullen leerplekken geboden moeten worden om de gelegenheid te blijven bieden. Dat kan alleen indien er voldoende werk beschikbaar is en daar ziet hij wel een gedeelde rol met de overheid. Deze zou oudere werknemers de gelegenheid moeten bieden om na een leven van zware lichamelijk arbeid eerder te kunnen minderen en zich mogelijk te richten op kennisoverdracht, waardoor er weer kansen voor jongeren komen.

Met name bij Akerbouw willen ze een partner zijn van hun opdrachtgevers, die naast de voornoemde kwaliteit en vakmanschap een snelle reactie mogen verwachten waardoor problemen onmiddellijk opgelost kunnen worden en verdere schade aan het onroerend goed voorkomen kan worden. Specialisten van Akerbouw zijn altijd beschikbaar. Henk wil dat zijn klanten weten en erop kunnen vertrouwen dat het altijd voor elkaar komt wat het probleem ook moge zijn.

Steeds vaker sluit Akerbouw service- en onderhoudscontracten af waardoor het mogelijk is om meerjarenplanningen te maken en ieder jaar weer een deel van het onroerend object onderhanden te nemen. De klant weet waar hij aan toe is en Akerbouw kan zodoende zijn vakkrachten beter inplannen en daarmee ook een hogere productiviteit bereiken.

Hoe heeft u de veranderingen van de laatste jaren het hoofd geboden?

Henk zag de crisis aankomen die voor andere collega’s soms een faillissement tot gevolg heeft gehad. Ondernemers moeten zich realiseren dat veranderingen van alle dag zijn en steeds weer een nieuwe werkelijkheid tot gevolg hebben. Een werkelijkheid waarop ingespeeld moet worden met een aangepast product- en/of dienstenaanbod al dan niet in nieuwe markten. Veranderingen bieden ook kansen en moeten minder als bedreiging worden gezien. Vaak kunnen deze ook niet door een individuele ondernemer worden beïnvloed en moeten zij als gegeven worden beschouwd. Hij zag dat de grote nieuwbouwprojecten tot een dieptepunt zouden dalen, herstructureerde zijn bedrijf waarbij nog meer de focus op een persoonlijke benadering kwam te liggen, haalde de overbodige managementlaag uit zijn organisatie en specialiseerde verder in zijn activiteiten onderhoud en restauratie.
Deze veranderingen boden Akerbouw ook mooie kansen en kon nog meer gebruik gemaakt worden van de beschikbare kennis en vakmanschap. Bij aanbestedingen voor de realisatie van grootschalige nieuwbouwprojecten speelt prijs een eminente rol, maar in de klein zakelijke markt is kwaliteit vaak toonaangevend.

Voelt u zich voldoende gesteund door de overheid en belangenbehartigers en wat is uw grootste uitdaging?

Henk geeft aan dat hij vooral ondernemer wil zijn die niet afhankelijk is van een externe partij. De overheid moet gelegenheid bieden en niet belemmerend zijn. Hij heeft daar op dit moment niet echt last van.
De grootste uitdaging voor Beentjes Bouwgroep zit hem in het beheersen van de kosten van arbeid. Arbeidsvoorwaarden worden voor de gehele sector overeengekomen en vastgelegd in CAO’s, (collectieve Arbeidsovereenkomsten). De laatste jaren zijn een aantal regelingen voor het personeel getroffen, zoals het ouderschapsverlof, zorgverlof, atv- dagen en noem maar op, waardoor het aantal te betalen niet productieve uren extreem groot is geworden. Dit heeft tot gevolg dat de kostprijs van de dienstverlening steeds duurder wordt. Oplossingen kunnen gezocht worden in het terugdraaien van al deze regelingen en/of een andere verhouding tussen eigen en in te huren personeel. Daarmee zouden besparingen tot rond de 30% gerealiseerd kunnen worden. Beentjes Bouwgroep huurt nu slechts 20% van de benodigde capaciteit in en overweegt op dit moment geen significante veranderingen daarin aan te brengen. Ook in de toekomst staat bij Henk kwaliteit en vakmanschap voorop. Een andere verhouding tussen eigen en ingehuurd personeel staat daarmee op gespannen voet volgens hem.

Wat is uw ambitie voor de nabije toekomst?

Henk streeft een gezonde groei na en wil zich daarbij met name toeleggen op een vergroting van zijn marktaandeel op het gebied van service, onderhoud en restauratie. Hij denkt daarbij aan een verdubbeling van Akerbouw in de komende jaren. Beentjes Bouwgroep heeft geen ambities om buitenlandse markten te betreden. Hij zou echter graag na de realisatie van voornoemde ambities weer eens een nieuwe activiteit willen opstarten teneinde zijn creativiteit volledig te kunnen benutten. Een duidelijke richting heeft hij daarbij nog niet, maar zal hij zijn keuzes maken indien het moment daar is.

De verre toekomst

Alhoewel Henk er op dit moment niet mee bezig is, zal zich op enige termijn de vraag van de opvolging voordoen. Het is nu te vroeg om daarover al uitspraken te doen, maar de volgende generatie Beentjes is ondertussen ook werkzaam in het bedrijf en indien alle indicatoren straks op groen staan, dan kunnen we ook in de toekomst zeggen:

Beentjes Bouwgroep: “daar kunt U op bouwen!”

Voor meer informatie over Beentjes Bouwgroep: hbeentjes@beentjesbouwgroep.nl

Voor meer informatie over BiZZNiZZ4YOU: info@bizznizz4you.nl